НАША КОМАНДА

Zheleznikov

Степан Матаев

Управляющий партнёр
Zheleznikov

Елена Федорова

Партнёр, 
руководитель судебной 
практики
Zheleznikov

Наталья Андреева

Партнёр, 
руководитель практики 
юридического обслуживания
Zheleznikov

Дмитрий Медведев

Руководитель практики 
корпоративного права 
Zheleznikov

Вячеслав Пушкарев

Руководитель практики 
банкротства